Verhuur voorwaarden

MJ Aanhangers
Nienhof 24
6715 AD Ede

Art 1: Een geldig legitimatiebewijs is vereist.
Art 2: De huursom en borg dient bij aanvang van de huurperiode voldaan te worden.
Art 3: De huurder is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de gehuurde aanhangwagen gedurende de gehele duur van deze overeenkomst voor binnen en buitenland.
Art 4: De gehuurde aanhangwagen mag tijdens de huurperiode niet aan derden uitgeleend en of doorverhuurd worden.
Art 5: De gehuurde aanhangwagen dient tijdens de gehele verhuurperiode afgesloten te zijn met een slot.
Art 6: Bij diefstal en of vermissing zal de dagwaarde van de gehuurde aanhangwagen op de huurder verhaald worden.
Art 7: De verhuurder is niet verantwoordelijk voor datgene wat met de gehuurde aanhangwagen tijdens de gehele huurperiode vervoerd wordt.
Art 8: Verkeersovertredingen die gemaakt worden met de gehuurde aanhangwagen tijdens de gehele huurperiode zijn voor rekening van de huurder.
Art 9: Indien de gehuurde aanhangwagen na gebruik vuil terug gebracht wordt, wordt voor het schoonmaken € 25 in rekening gebracht.
Art 10: Het laadvermogen mag niet worden overschreden, eventuele schades, ongelukken of bekeuringen door overschrijding van het maximum laadvermogen zijn voor rekening van de huurder.
Art 11: De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst en alle andere tussen partijen lopende huurovereenkomsten, zonder enig nader overleg te ontbinden.
Art 12: De huurder dient de wetten en regels te kennen van de buitenlandse landen waar de huurder met de gehuurde aanhangwagen komt en is daar zelf voor aansprakelijk en verantwoordelijk. De gehuurde aanhangwagen is geschikt voor Nederland en de huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de landen buiten Nederland.
Art 13: Indien de aanhangwagen met toebehoren niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde (eventueel verlengde) termijn bij de verhuurder is teruggebracht, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van de aanhangwagen, waarbij de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen.
Art 14: Alle schade, verlies, vermissing en diefstal van de gehuurde aanhangwagen zijn altijd voor rekening van de huurder evenals schades veroorzaakt door storm en overmacht.
Art 15. De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elke schade die ontstaat door de gehuurde aanhangwagen en is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die hierdoor ontstaat aan derden.
De gevolgschades zoals afslepen, huur vervangende aanhangwagen, eigen schade, schades aan derden en alle andere bijkomende kosten zijn volledig voor rekening van de huurder.
Art 16: De verhuurder is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gebreken en of materiële schade die ontstaan aan de gehuurde aanhangwagen tijdens de huurperiode.
Art 17: De huurder dient er zelf voor te zorgen dat de aanhangwagen weer terug komt bij de huurder als er schade en of gebreken aan de gehuurde aanhangwagen ontstaan tijdens de huurperiode, al of niet de schuld van de huurder zelf. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn volledig voor de huurder.
Art 18: Mocht de (aanstaande) huurder na het reserveren en of ondertekenen van het huurcontract af willen zien van het huren van de aanhangwagen, worden hier kosten voor berekend van 20% over de gehele huurperiode.
Art 19: De huurder dient zelf zorg te dragen voor de juiste kentekennummerplaat.
Art 20: Het is de huurder verboden reparaties te verrichten of te laten verrichten aan de aanhangwagen, tenzij hiervoor door MJ Aanhangers uitdrukkelijk toestemming is verleend.
Art 21: De verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor de alle schade, diefstal, vermissing van de lading tijdens de huurperiode op welke wijze dan ook. Ook als dit komt door gebreken aan de aanhangwagen.
Art 22: Indien de huurder een brand- en/of diefstalverzekering wenst af te sluiten, dan dient hij zelf voor te zorgen..
Art 23: De huurder is een borg van € 150 verschuldigd.
Art 24: In geval van schade, vermissing, diefstal dient dit direct gemeld te worden aan de verhuurder.